React Native for iOS Development

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Harness the power of React and JavaScript to build stunning iOS applications
Khai thác sức mạnh của React và JavaScript để xây dựng các ứng dụng tuyệt vời chạy trên iOS

Book Description - Giới thiệu sách
This book is your hands-on guide to developing native iOS apps with ease. With React Native for iOS Development you'll challenge the status quo of native iOS development with revolutionary components, asynchronous execution, unique methods for touch handling, and much more.
Cuốn sách này hướng dẫn bạn thực hành phát triển các ứng dụng chạy trên iOS một cách dễ dàng. Với React Native phát triển các ứng dụng chạy trên iOS bạn sẽ thách thức hiện trạng phát triển iOS bản địa với các thành phần mang tính cách mạng, thực hiện đồng bộ, các phương pháp duy nhất để xử lý liên lạc, và nhiều hơn nữa.

You will begin by understanding the path breaking concepts of React.js, which makes it distinctive. You will set up React Native and begin exploring the anatomy of React Native apps. You'll also learn about flux architecture, how it differs from MVC, and how you can include it in your React Native project to solve problems differently and efficiently. Next, you will learn to create stunning user interfaces and interact with various device capabilities. You will then boost your development by including some popular packages already developed by the React Native community that will helps you write less but do more. Finally, you'll learn to how write test cases and submit your application to App Store.
Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu các khái niệm về React.js mà làm cho nó dễ phân biệt. Bạn sẽ cấu hình React Native và bắt đầu khám phá mổ xẻ các ứng dụng của React Native. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về kiến trúc luồng (!?), làm thế nào nó khác với MVC và làm thế nào bạn có thể gọi nó trong dự án React Native của bạn để giải quyết các vấn đề khác nhau có hiệu quả. Tiếp theo, bạn sẽ học cách tạo ra các giao diện người dùng hấp dẫn và tương tác với khả năng thiết bị khác nhau. Sau đó bạn sẽ thúc đẩy phát triển ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng một số gói phổ biến đã được phát triển bởi các cộng đồng React Native, điều đó sẽ giúp bạn viết (code) ít nhưng giải quyết được nhiều công việc hơn. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để viết các tính huống thử nghiệm và đưa ứng dụng của bạn lên App Store.

Using real-world examples with an example-driven approach, you will learn by doing and have a running app at the end of each chapter. Start using React Native for your iOS development using this book today.
Sử dụng ví dụ thế giới thực với một cách tiếp cận ví dụ điều khiển, bạn sẽ học bằng cách thực hiện và có một ứng dụng đang chạy ở cuối mỗi chương. Bắt đầu sử dụng Phản ứng tự nhiên cho việc phát triển iOS của bạn bằng cách sử dụng cuốn sách này ngày hôm nay.
 

Attachments